Trápí Vás hlučnost vytápěcí soustavy?

Pokud máte v bytě správnou tepelnou pohodu a vytápěcí soustava pracuje nehlučně, je vše v pořádku. Je-li provoz vytápěcí soustavy provázen hlukem, klepáním, šuměním a bubláním v radiátorech, je nutné zavolat odborníka, aby zjistil proč se to děje. Tyto zvuky signalizují nesprávné a neekonomické provozování Vaši vytápěcí soustavy. Problémem je také příliš teplá voda ve zpátečce z radiátoru. Většina činžovních a panelových domů je projektována na teplotní rozdíl mezi přívodem a zpátečkou radiátoru 20°C. Je-li tedy radiátor celý teplý – dole téměř stejně jako nahoře, je to také jasným projevem závady.

Termostatická hlavice Příčiny hlukových projevů a zbytečně drahého vytápění
K výraznému nárůstu hluku došlo po instalaci termostatických ventilů, která probíhala v 90. letech minulého století, ať už to bylo nevhodným osazením termostatických ventilů (např. bez projektové dokumentace) nebo nevhodným technických řešením hydraulické regulace topení. Někdy se hluk projevil po zateplení budovy.

Proč vzniká hluk
  1. Vzduchem, respektive plyny v topné vodě a to jak ve formě bublin, tak i v rozpuštěné formě. K hlukovému projevu dojde při průchodu vzduchové bubliny ve vodě skrze termostatický ventil.
  2. Zbytečně velkými průtoky v radiátorech – kromě hluku zde vzniká také efekt přetápění bytů a zbytečně vysoké spotřeby tepla.
  3. Záměnou přívodního a vratného potrubí. Voda pak protéká termostatickým ventilem obráceně (natéká nad kuželku) a dochází k rozkmitání kuželky termostatického ventilu.
  4. Nevhodným kotvením potrubí. Potrubí pak nemůže dilatovat při náběhu a chladnutí soustavy.

Řešení hluku a zároveň úspora peněz za vytápění
Termostatický ventil s termostatickou hlavicí má automaticky udržovat teplotu v místnosti na nastavené hodnotě. Např. na 22°C. Aby správně fungoval a nezpůsoboval hluk, musí být stabilizována tlaková diference a další parametry v celém vytápěcí soustavě na správné hodnoty. To se provádí pomocí tzv. „hydraulického vyvážení vytápěcí soustavy“ s použitím regulačních a vyvažovacích ventilů a regulátorů tlakové diference. Tím je zajištěno, že nedojde k překročení doporučených parametrů termostatických ventilů (daných výrobcem) při všech provozních podmínkách vytápěcí soustavy. Zároveň bude průtok správně rozdělen mezi radiátory a stoupačky podle jejich výkonu. Instalace vyvažovací techniky se provádí na jednotlivé stoupačky nebo na paty (přípojná místa) bytových domů v závislosti na dispozici bytového domu. Společně s odstraněním hluku přinese toto řešení uživateli úsporu energie, rovnoměrný a rychlý náběh celé soustavy a zvýšený tepelný komfort v bytech.

Zavzdušňování soustavy
Problémy se vzduchem je možné odstranit instalací separátorů mikrobublin, nebo vakuových odplyňovacích zařízení. Separátory a vakuové odplyňovací zařízení pracují zcela automaticky. Vakuové odplyňovací zařízení též slouží k úpravě (odplynění) vody, která se doplňuje do vytápěcí soustavy z vodovodního řadu a která obsahuje velké množství vzduchu. Další z možných příčin vzduchu v topné soustavě bývá také nesprávné nastavení expanzního zařízení.

Bez kvalitního výpočtu a projektu není možné problém kvalitně vyřešit
Mějte vždy na zřeteli, že samotná armatura Vám od problémů nepomůže. Pokud Vám instalatérská firma namontuje do Vaší topné soustavy sebesofistikovanější a drahou armaturu, nebude to mít žádný přínos, pokud nebude soustava správně navržena a seřízena. Jediným efektem bude přesunutí současného problému na jiné místo. Proto, aby Vaše investice do odstranění hluku měla smysl, je potřeba všechny ventily správně navrhnout, nainstalovat a hlavně odborně seřídit.

Jak správně postupovat
Řešením je série kroků počínaje projektovou dokumentací, která bude popisovat příčiny hluku a způsob jeho odstranění, bude obsahovat výpočet tepelných ztrát objektu a hydraulických parametrů a jejím výstupem bude výpočet všech prvků a stanovení průtoku jednotlivými částmi soustavy. Dalším krokem je montáž armatur dle projektové dokumentace dle instrukcí od výrobce. Finálním krokem je vyvážení celého topného systému a seřízení jednotlivých regulačních ventilů pomocí digitálního měřícího přístroje na hodnoty stanové projektem. Předávací dokumentace díla by vždy měla obsahovat tzv. „protokol o vyvážení soustavy“, což je srovnání mezi hodnotami stanovenými projektem a hodnotami skutečně naměřenými po seřízení soustavy. Projektování, vlastní montážní práce a výsledné seřízení topné soustavy doporučujeme svěřit výhradně certifikovaným partnerům TA Hydronics.

Zpracoval: Ing. Michal Klitsch, odborník na vyvažování topných soustav
michal.klitsch@tahydronics.com www.tahydronics.cz


Doporučujeme:
Váš odborník na vytápění a úspory tepla