Výňatek z textu smluvních podmínek….

4.1.4 Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané náklady na provedení těchto změn a rovněž náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.

http://www.tst.cz/doc/ZakladniPodminky.doc

6.4. Záměr ukončení odběru je odběratel povinen písemně oznámit dodavateli nejpozději 30 dnů předem a umožnit mu provedení konečného odečtu měřiče tepla, popřípadě provedení jiných opatření souvisejících s ukončením dodávky odběru. Nesplní-li odběratel tyto povinnosti, zavazuje se uhradit dodavateli veškeré odebrané teplo až do uzavření kupní smlouvy s novým odběratelem nebo do odebrání měřících zařízení.
6.5.Od Kupní smlouvy podle ustanovení § 344 obchodního zákoníku je dodavatel oprávněn odstoupit v těchto případech :

 1. pokud odběratel nevrátí zpět potvrzený odběrový diagram na následující smluvní období nejpozději do 15.10. příslušného kalendářního roku

 2. pokud odběratel nevrátí dodavateli zpět ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení buď odsouhlasený návrh dohody o zálohových platbách nebo odůvodněný protinávrh

 3. pokud bude odběratel v prodlení déle než 30 dní po lhůtě splatnosti s placením vyúčtování za dodané teplo nebo záloh

 4. pokud odběratel neplní jiné smluvní podmínky dohodnuté v kupní smlouvě

Smlouva zaniká dnem, ve kterém je písemný projev vůle dodavatele odstoupit od kupní smlouvy odběrateli prokazatelným způsobem doručen.

10. Přerušení odběru odběratelem:

10.1. V průběhu trvání smluvního vztahu má odběratel právo omezit nebo přerušit odběr tepla bez udání důvodu, zavazuje se však o této skutečnosti vyrozumět dodavatele s ohledem na fakturaci dodávek tepla:

 1. písemně při plánovaném omezení nebo přerušení dodávek tepla minimálně 15 dní předem s uvedením doby trvání přerušení

 2. písemně nebo faxem neplánované omezení nebo přerušení minimálně 2 dny předem s uvedením doby trvání přerušení

 3. jakýmkoli prokazatelným způsobem při provozních nehodách, haváriích a poruchách a to ihned po jejich zjištění

11. Neoprávněný odběr:

11.1. Za neoprávněný odběr se považuje:

 1. odběr bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou

 2. odběr bez měřícího zařízení nebo přes měřící zařízení, které v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než skutečný

 3. odběr měřícím zařízením přemístěným bez souhlasu dodavatele

 4. odběr za měřícím zařízením, na němž bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci